13 Ara 2005

Gnome'umu geri istiyorum

Bug�n ortal�k bu haberle �alkalan�yordu.Linus Torvalds, Gnome'un kullan�c�lar� aptal yerine koydu�unu ve insanlar� Kde kullanmaya ikna etmemiz gerekti�ini s�ylemi�.Linus'un bunu s�ylerken sarho� oldu�unu iddia edenler var ama bana kal�rsa te�vik primi alm�� Kde'den. :)
�aka bir yana �zg�r yaz�l�m camias� �zerinde �nemli etkileri olan ki�ilerin �unu kullan�n bunu kullan�n gibisinden a��klamalar yapmas�na kar��y�m ben.Kim bilir ka� ki�i bu s�z�n gaz�yla gitti Kde a�t� ya da kurdu?Evet,s�k� bir Gnome taraftar�y�m.Son birka� y�ld�r Gnome taraf�nda g�zel geli�meler ya�an�rken benim gibi eski Gnome taraftarlar�n� mutsuz edecek geli�meler de ya�anm�yor de�il.Linus'un bahsetti�i gibi kullan�c�lar�n aptal yerine kondu�u fikrine bir nebze kat�l�yorum asl�nda.Kullan�labilirli�i art�rmak bab�nda yap�lan sadele�tirmeler o kadar abart�ld� ki �o�u programda ayarlar diye bir men� bile yok. :) Mesela rhythmbox...Hemen gidip Ayarlar men�s�n� t�klay�n bakal�m...
Evet Gnome'umu geri istiyorum...

10 Ara 2005

Bende de var...

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=kiskanclik

Kernel Panic,choose another way for find the happiness...

Mide a�r�s�yla,kalp s�z�s�yla,bo�unam�ym��-larla,bu defa son-larla,Oasis'le,benim olmayan sigaralarla,biralar�mla,telefon faturalar�mla bir Kernel Panic'te bana...

Atlad�k i�te...

Oldum olas� anlamad�m �u web tasar�m i�inden,ama nedense yakla��k bir ay �nce kul�b�m�n web sitesini haz�rlamak istedi�imi belirttim arkada�lara,ka��nt�m vard� anla��lan...
�lk i� olarak google+free web templates+enter kombinasyonuyla �zerinde �al��abilece�im bir�eyler buldum.Birka� denemeden sonra g�zel �eyler ��kmaya ba�lad� asl�nda.Ama deneme yan�lma y�ntemiyle kolon ya da s�t�n eklemeye kalk�nca resimdeki gibi sonu�lar ka��n�lmaz oluyor.

Kendini kand�ran insanlar d�nyas�

Mutlu olabilmek i�in ba�ka �ans�n�z olmayabiliyor........................

Kodzilla'dayiz

�anakkale'den birka� Bilgisayar M�hendisli�i ��rencisi arkada�la ge�en geceki IRC sohbetinden sonra birlikte �al��maya ve kodzilla.org arac�l���yla gezegeni istila etmeye karar verdik.
�lk olarak ish Python ile bir�eyler yazacak ve siteye adam ak�ll� bir g�r�n�� kazandiracak.
Sonra moon Ruby ile gezegen tarzinda bir kod geli�tirecek,ama �nce �devini bitirmesi gerekiyormu�. :) (Bu arada hem�eriye yak�n bir�eyler oldu�unu ��rendik aram�zda :)
Bende bu arada no db,no complication prensiplerinde bir blog uygulamas� yaz�cam php ile.Devrim olmasada blog d�nyas�nda, olduk�a ilgin� olacak bana kal�rsa.Kodu olabildi�ince k�sa tutaca��m,tek dosyada tutaca��m. index.php �zerinden her bir naneyi yiyebiliyor olacaks�n�z. :)

D.N. : ish ilk olarak no scrolling'i kald�r bence :))

10 Kas 2005

10 Kas�


Daha �ocukken her y�l 10 Kas�m'da inan�lmaz bir matem,karanl�k,umutsuzluk,akl�n�za gelebilecek her t�rl� olumsuz d���ncenin i�inde oluverirdim.Birde tam da o vakitte �alan sirenler bu karamsarl��� ikiye katlard�.O g�nlerde neden b�yle �eyler hissederdim a��k�as� tam olarak a��klayam�yorum.
Bug�n 10 Kas�m ne�e dolam�yor insan,ama nedense h�z�nde ... Bilemiyorum bir yerlerde belki bug�n� parti yaparak kutlayanlar olabilir,art�k hi�bir�eye �a��rmaz olduk toplum olarak...Ne sabah ama...

Bu ya��m�za kadar hep �zel g�nlerle dolu bir okul ya�am�m�z oldu�u i�in "G�n�n anlam ve �nemini belirten konu�ma" tarz�nda bir�eyler s�ylemek istiyor ve birka� al�nt� yapmay� uygun buluyorum.

"Ya�am tarz�n�z� de�i�tirmek i�in geliyoruz..."
"T�rkiye'yi pazarl�yoruz..."

D.N. : annsi,vrdnsi,synsu....

6 Kas 2005

Bayram bayram bayram

B�t�n bayram boyunca evde yaln�zd�m.Bizim �ocuklar evlerine gittiler.Asl�nda yaln�z kalmakan ho�lan�r�m ama bu defa s�k�c� oldu biraz sanki...Ne mi yapt�m b�t�n hafta? Burada pek arkada��m kalmad��� i�in bende evdeydim hep do�al olarak.
D��ar� sadece al��veri� yapmak i�in ��kt�m.Film izledim,ders �al��t�m,�irketin yar�m kalan i�lerine bakt�m,python ile u�ra�t�m,ruhuma tecav�z etti biraz ama java script ile u�ra�mak zorunda kald�m biraz.Alt taraf� form kontrol� yapmak istemi�tim ama g�nlerce "Function has no properties" ya da "Function undefined"gibi hatalarla bo�u�tum durdum.Sonra �abalamaktan vazge�tim,o kazand�,u�ra�amam ben javascript falan,yaps�n kim istiyorsa...Kimi kad�r�yorum,vizelerden sonra Ajax z�mb�rt�s�na bakmam gerek. :(
�zledi�im filmlere daha sonra ayr�nt�l� olarak de�inece�im.�imdi biraz php...

2 Kas 2005

U2 - Live @ Slane Castle - Dublin�ocuklu�umu k���k bir �ehirde ya�am�� olmamdan dolay� pek kolay haberimiz olamazd� malesef d�nya m�zi�inden,sinemas�ndan...
Bug�n dinledi�im m�zik te kalite ar�yorsam, bunu b�y�k oranda pek sevdi�im abime bor�luyum san�r�m.Ben daha ilk okuldayken o biryerlerden bulabildi�i alb�mleri bulur getirirdi bir �ekilde, bende dinlerdim severek tabi :) Asla unutmayaca��m anlardan birisi ilk okul ikinci s�n�fa giderken TRT 2'de Brian Adams'�n "Everything I Do" vidyosunu okula ge� kalmak pahas�na izlememdi,tabi annem de izin vermi�ti izlememe. :)
Bug�n elime U2'nun Dublin'de verdi�i m�thi� bir konser DVD'si ge�ti.Ger�ekten "It's a beautiful day U2", harika eglendim izlerken ve k�skand�m a��k�as�,m�thi� bir kalabal�k ve m�thi� bir performans,biz kendimizi "Kola Festivalleriyle" kand�ra dural�m adamlar e�leniyorlar...