10 Kas 2005

10 Kas�


Daha �ocukken her y�l 10 Kas�m'da inan�lmaz bir matem,karanl�k,umutsuzluk,akl�n�za gelebilecek her t�rl� olumsuz d���ncenin i�inde oluverirdim.Birde tam da o vakitte �alan sirenler bu karamsarl��� ikiye katlard�.O g�nlerde neden b�yle �eyler hissederdim a��k�as� tam olarak a��klayam�yorum.
Bug�n 10 Kas�m ne�e dolam�yor insan,ama nedense h�z�nde ... Bilemiyorum bir yerlerde belki bug�n� parti yaparak kutlayanlar olabilir,art�k hi�bir�eye �a��rmaz olduk toplum olarak...Ne sabah ama...

Bu ya��m�za kadar hep �zel g�nlerle dolu bir okul ya�am�m�z oldu�u i�in "G�n�n anlam ve �nemini belirten konu�ma" tarz�nda bir�eyler s�ylemek istiyor ve birka� al�nt� yapmay� uygun buluyorum.

"Ya�am tarz�n�z� de�i�tirmek i�in geliyoruz..."
"T�rkiye'yi pazarl�yoruz..."

D.N. : annsi,vrdnsi,synsu....

6 Kas 2005

Bayram bayram bayram

B�t�n bayram boyunca evde yaln�zd�m.Bizim �ocuklar evlerine gittiler.Asl�nda yaln�z kalmakan ho�lan�r�m ama bu defa s�k�c� oldu biraz sanki...Ne mi yapt�m b�t�n hafta? Burada pek arkada��m kalmad��� i�in bende evdeydim hep do�al olarak.
D��ar� sadece al��veri� yapmak i�in ��kt�m.Film izledim,ders �al��t�m,�irketin yar�m kalan i�lerine bakt�m,python ile u�ra�t�m,ruhuma tecav�z etti biraz ama java script ile u�ra�mak zorunda kald�m biraz.Alt taraf� form kontrol� yapmak istemi�tim ama g�nlerce "Function has no properties" ya da "Function undefined"gibi hatalarla bo�u�tum durdum.Sonra �abalamaktan vazge�tim,o kazand�,u�ra�amam ben javascript falan,yaps�n kim istiyorsa...Kimi kad�r�yorum,vizelerden sonra Ajax z�mb�rt�s�na bakmam gerek. :(
�zledi�im filmlere daha sonra ayr�nt�l� olarak de�inece�im.�imdi biraz php...

2 Kas 2005

U2 - Live @ Slane Castle - Dublin�ocuklu�umu k���k bir �ehirde ya�am�� olmamdan dolay� pek kolay haberimiz olamazd� malesef d�nya m�zi�inden,sinemas�ndan...
Bug�n dinledi�im m�zik te kalite ar�yorsam, bunu b�y�k oranda pek sevdi�im abime bor�luyum san�r�m.Ben daha ilk okuldayken o biryerlerden bulabildi�i alb�mleri bulur getirirdi bir �ekilde, bende dinlerdim severek tabi :) Asla unutmayaca��m anlardan birisi ilk okul ikinci s�n�fa giderken TRT 2'de Brian Adams'�n "Everything I Do" vidyosunu okula ge� kalmak pahas�na izlememdi,tabi annem de izin vermi�ti izlememe. :)
Bug�n elime U2'nun Dublin'de verdi�i m�thi� bir konser DVD'si ge�ti.Ger�ekten "It's a beautiful day U2", harika eglendim izlerken ve k�skand�m a��k�as�,m�thi� bir kalabal�k ve m�thi� bir performans,biz kendimizi "Kola Festivalleriyle" kand�ra dural�m adamlar e�leniyorlar...