13 Ara 2005

Gnome'umu geri istiyorum

Bug�n ortal�k bu haberle �alkalan�yordu.Linus Torvalds, Gnome'un kullan�c�lar� aptal yerine koydu�unu ve insanlar� Kde kullanmaya ikna etmemiz gerekti�ini s�ylemi�.Linus'un bunu s�ylerken sarho� oldu�unu iddia edenler var ama bana kal�rsa te�vik primi alm�� Kde'den. :)
�aka bir yana �zg�r yaz�l�m camias� �zerinde �nemli etkileri olan ki�ilerin �unu kullan�n bunu kullan�n gibisinden a��klamalar yapmas�na kar��y�m ben.Kim bilir ka� ki�i bu s�z�n gaz�yla gitti Kde a�t� ya da kurdu?Evet,s�k� bir Gnome taraftar�y�m.Son birka� y�ld�r Gnome taraf�nda g�zel geli�meler ya�an�rken benim gibi eski Gnome taraftarlar�n� mutsuz edecek geli�meler de ya�anm�yor de�il.Linus'un bahsetti�i gibi kullan�c�lar�n aptal yerine kondu�u fikrine bir nebze kat�l�yorum asl�nda.Kullan�labilirli�i art�rmak bab�nda yap�lan sadele�tirmeler o kadar abart�ld� ki �o�u programda ayarlar diye bir men� bile yok. :) Mesela rhythmbox...Hemen gidip Ayarlar men�s�n� t�klay�n bakal�m...
Evet Gnome'umu geri istiyorum...

10 Ara 2005

Bende de var...

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=kiskanclik

Kernel Panic,choose another way for find the happiness...

Mide a�r�s�yla,kalp s�z�s�yla,bo�unam�ym��-larla,bu defa son-larla,Oasis'le,benim olmayan sigaralarla,biralar�mla,telefon faturalar�mla bir Kernel Panic'te bana...

Atlad�k i�te...

Oldum olas� anlamad�m �u web tasar�m i�inden,ama nedense yakla��k bir ay �nce kul�b�m�n web sitesini haz�rlamak istedi�imi belirttim arkada�lara,ka��nt�m vard� anla��lan...
�lk i� olarak google+free web templates+enter kombinasyonuyla �zerinde �al��abilece�im bir�eyler buldum.Birka� denemeden sonra g�zel �eyler ��kmaya ba�lad� asl�nda.Ama deneme yan�lma y�ntemiyle kolon ya da s�t�n eklemeye kalk�nca resimdeki gibi sonu�lar ka��n�lmaz oluyor.

Kendini kand�ran insanlar d�nyas�

Mutlu olabilmek i�in ba�ka �ans�n�z olmayabiliyor........................

Kodzilla'dayiz

�anakkale'den birka� Bilgisayar M�hendisli�i ��rencisi arkada�la ge�en geceki IRC sohbetinden sonra birlikte �al��maya ve kodzilla.org arac�l���yla gezegeni istila etmeye karar verdik.
�lk olarak ish Python ile bir�eyler yazacak ve siteye adam ak�ll� bir g�r�n�� kazandiracak.
Sonra moon Ruby ile gezegen tarzinda bir kod geli�tirecek,ama �nce �devini bitirmesi gerekiyormu�. :) (Bu arada hem�eriye yak�n bir�eyler oldu�unu ��rendik aram�zda :)
Bende bu arada no db,no complication prensiplerinde bir blog uygulamas� yaz�cam php ile.Devrim olmasada blog d�nyas�nda, olduk�a ilgin� olacak bana kal�rsa.Kodu olabildi�ince k�sa tutaca��m,tek dosyada tutaca��m. index.php �zerinden her bir naneyi yiyebiliyor olacaks�n�z. :)

D.N. : ish ilk olarak no scrolling'i kald�r bence :))