6 May 2006

Fedora Core 5 ve Performans Bunal�mlar�

Ge�ti�imiz g�nlerde evdeki bilgisayar�ma 1 Gb Ram ilavesi yapt�m.Ama nedense bir t�rl� istedi�im performans fark�n� sa�layamad�m.
Bir yandan tomcat+netbeans diger yandan mysql baska bir yandan ise onlarca a��k sekmesiyle firefox derken �al��mak i�kenceye d�n�yordu.�u an da temel masa�st� ihtiya�lar� ve birka� geli�tirme arac� �al���yor durumda ve belle�in 500 megabyte'� bo� g�r�n�yor.�lgin�tir 256 Mb belle�im varken daha rahatt�m sanki...

Aramad���m yer kalmad� performans ip u�lar� i�in,bir ka� ilgin� ayr�nt� yakalad�m ama yinede g�zle g�r�l�r bir etki yaratmad�.Bir ara gaza gelip har�l har�l ubuntu kernel'i dahi arad�m :)

Bu performans sorunlar�na ra�men Fedora Core 5 b�y�s�yle ya�amaya devam edece�im gibi g�r�n�yor.

Son bir ekran g�r�nt�s�