6 May 2006

Fedora Core 5 ve Performans Bunal�mlar�

Ge�ti�imiz g�nlerde evdeki bilgisayar�ma 1 Gb Ram ilavesi yapt�m.Ama nedense bir t�rl� istedi�im performans fark�n� sa�layamad�m.
Bir yandan tomcat+netbeans diger yandan mysql baska bir yandan ise onlarca a��k sekmesiyle firefox derken �al��mak i�kenceye d�n�yordu.�u an da temel masa�st� ihtiya�lar� ve birka� geli�tirme arac� �al���yor durumda ve belle�in 500 megabyte'� bo� g�r�n�yor.�lgin�tir 256 Mb belle�im varken daha rahatt�m sanki...

Aramad���m yer kalmad� performans ip u�lar� i�in,bir ka� ilgin� ayr�nt� yakalad�m ama yinede g�zle g�r�l�r bir etki yaratmad�.Bir ara gaza gelip har�l har�l ubuntu kernel'i dahi arad�m :)

Bu performans sorunlar�na ra�men Fedora Core 5 b�y�s�yle ya�amaya devam edece�im gibi g�r�n�yor.

Son bir ekran g�r�nt�s�

2 yorum:

ozdalaylama dedi ki...

benim suse'nin performans�n� pek �l�emedim ben ��nk� pek kullanmaya vaktim olmuyor

davidmiller9479708216 dedi ki...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.