10 Kas 2005

10 Kas�


Daha �ocukken her y�l 10 Kas�m'da inan�lmaz bir matem,karanl�k,umutsuzluk,akl�n�za gelebilecek her t�rl� olumsuz d���ncenin i�inde oluverirdim.Birde tam da o vakitte �alan sirenler bu karamsarl��� ikiye katlard�.O g�nlerde neden b�yle �eyler hissederdim a��k�as� tam olarak a��klayam�yorum.
Bug�n 10 Kas�m ne�e dolam�yor insan,ama nedense h�z�nde ... Bilemiyorum bir yerlerde belki bug�n� parti yaparak kutlayanlar olabilir,art�k hi�bir�eye �a��rmaz olduk toplum olarak...Ne sabah ama...

Bu ya��m�za kadar hep �zel g�nlerle dolu bir okul ya�am�m�z oldu�u i�in "G�n�n anlam ve �nemini belirten konu�ma" tarz�nda bir�eyler s�ylemek istiyor ve birka� al�nt� yapmay� uygun buluyorum.

"Ya�am tarz�n�z� de�i�tirmek i�in geliyoruz..."
"T�rkiye'yi pazarl�yoruz..."

D.N. : annsi,vrdnsi,synsu....

Hiç yorum yok: